Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Export file thiết kế và import sang Xcode

Bài học bị khóa

Đăng ký khóa học để mở
If you're already enrolled, you'll need to login.